Αλγερία

(υπό την κυριαρχία της Γαλλίας)
Η Αντιβασιλεία δίδει οδηγίες στο Υπουργείο Εξωτερικών να διερευνήσει τη δυνατότητα σύστασης Προξενείου στο Αλγέρι

9/21 Οκτωβρίου 1834. Η Αντιβασιλεία δίδει οδηγίες στο Υπουργείο Εξωτερικών να διερευνήσει τη δυνατότητα σύστασης Προξενείου στο Αλγέρι και να προτείνει πιθανούς Προξένους, λόγω της ανάπτυξης του εμπορίου σίτου (κυρίως των Σπετσών) με την περιοχή.

Πηγή Υπηρεσία Διπλωματικού και Ιστορικού Αρχείου, Αρχείο Κεντρικής Υπηρεσίας 1834/37.20, σ.119

16[28] Σεπτεμβρίου 1836. Συστατική επιστολή προς το Υπουργείο Εξωτερικών με την οποία προτείνεται ο διορισμός του εμπόρου, καταγόμενου από τις Σπέτσες αλλά εγκατεστημένου στο Αλγέρι, Μιχαήλ Ζυγομαλά ως πρώτου Υποπροξένου της Ελλάδας στην περιοχή «με την πεποίθησιν ότι ο διορισμός ούτος θέλει φανή και εις το εμπόριον ευάρεστος, και εις την υπηρεσίαν χρήσιμος».

Πηγή Υπηρεσία Διπλωματικού και Ιστορικού Αρχείου, Αρχείο Κεντρικής Υπηρεσίας 1836/37.20, σ.142-143
Βασιλικό Διάταγμα διορισμού του εμπόρου, καταγόμενου από τις Σπέτσες, Μιχαήλ Ζυγομαλά ως πρώτου Υποπροξένου της Ελλάδας στο Αλγέρι

5/17 Οκτωβρίου 1836. Βασιλικό Διάταγμα διορισμού του εμπόρου, καταγόμενου από τις Σπέτσες, Μιχαήλ Ζυγομαλά ως πρώτου Υποπροξένου της Ελλάδας στο Αλγέρι.

Πηγή Υπηρεσία Διπλωματικού και Ιστορικού Αρχείου, Αρχείο Κεντρικής Υπηρεσίας 1836/37.20, σ.137