Ηγεμονίες της Μολδαβίας και της Βλαχίας

(υπό την επικυριαρχία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας)

5/17 Αυγούστου 1834. Διάταγμα της Αντιβασιλείας με το οποίο αποφασίζεται η σύσταση προξενικών Αρχών στις Ηγεμονίες της Μολδαβίας και της Βλαχίας.

Πηγή Υπηρεσία Διπλωματικού και Ιστορικού Αρχείου, Αρχείο Κεντρικής Υπηρεσίας 1834/34.1Β, σ.112-113

27 Αυγούστου / 5 Σεπτεμβρίου 1834. Διάταγμα διορισμού του πρώτου Γενικού Προξένου της Ελλάδας στο Βουκουρέστι Κωνσταντίνου Σακελλάριου και του πρώτου Υποπροξένου της Ελλάδας στο Γαλάτσι (της σημερινής Ρουμανίας) Ποθητού Ξένου.

Πηγή Υπηρεσία Διπλωματικού και Ιστορικού Αρχείου, Αρχείο Κεντρικής Υπηρεσίας 1834/36.5, σ.3
Πρωτόκολλο ορκοδοσίας του Γραμματέα του Γενικού Προξενείου της Ελλάδας στο Βουκουρέστι Αλοΐζη Μουστοξύδη

13[25] Μαρτίου 1835. Πρωτόκολλο ορκοδοσίας του Γραμματέα του Γενικού Προξενείου της Ελλάδας στο Βουκουρέστι Αλοΐζη Μουστοξύδη.

Πηγή Υπηρεσία Διπλωματικού και Ιστορικού Αρχείου, Αρχείο Κεντρικής Υπηρεσίας 1835/36.5, σ.102

5/17 Ιουλίου 1835. Διάταγμα διορισμού του πρώτου Προξένου της Ελλάδας στο Ιάσιο (της σημερινής Ρουμανίας) Μιλτιάδη Μάνου.

Πηγή Υπηρεσία Διπλωματικού και Ιστορικού Αρχείου, Αρχείο Κεντρικής Υπηρεσίας 1835/36.5, σ.66
Διάταγμα διορισμού του πρώτου Προξένου της Ελλάδας στο Ιάσιο (της σημερινής Ρουμανίας) Μιλτιάδη Μάνου
Διάταγμα διορισμού του πρώτου Υποπροξένου της Ελλάδας στη Βραΐλα (της σημερινής Ρουμανίας) Ιωάννη Βελισσάριου

5/17 Ιουλίου 1835. Διάταγμα διορισμού του πρώτου Υποπροξένου της Ελλάδας στη Βραΐλα (της σημερινής Ρουμανίας) Ιωάννη Βελισσάριου.

Πηγή Υπηρεσία Διπλωματικού και Ιστορικού Αρχείου, Αρχείο Κεντρικής Υπηρεσίας 1835/36.5, σ.41