Ηγεμονία της Σερβίας

(υπό την επικυριαρχία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας)

7/19 Ιουνίου 1835. Ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδας στο Βουκουρέστι Κωνσταντίνος Σακελλάριος εισηγείται τη σύσταση Προξενείου στη Σερβία (Βελιγράδι) και προτείνει για τη συγκεκριμένη θέση τον Ιωάννη Γερμανό.

Πηγή Υπηρεσία Διπλωματικού και Ιστορικού Αρχείου, Αρχείο Κεντρικής Υπηρεσίας 1835/39.24, σ.296-298

27 Ιουλίου / 8 Αυγούστου 1836. Ο Αρχιγραμματέας της Επικρατείας (Πρωθυπουργός) της Ελλάδας Κόμης Joseph Ludwig von Armansperg ενημερώνει το Υπουργείο Εξωτερικών ότι συμφωνεί με την εισήγηση να συσταθεί Προξενείο της Ελλάδας στη Σερβία και ζητά να προταθούν πρόσωπα που θα μπορούσαν να διορισθούν στη θέση. Το Προξενείο όμως τελικώς ιδρύθηκε αργότερα.

Πηγή Υπηρεσία Διπλωματικού και Ιστορικού Αρχείου, Αρχείο Κεντρικής Υπηρεσίας 1836/39.16, σ.125
Ο Αρχιγραμματέας της Επικρατείας (Πρωθυπουργός) της Ελλάδας Κόμης Joseph Ludwig von Armansperg ενημερώνει το Υπουργείο Εξωτερικών ότι συμφωνεί με την εισήγηση να συσταθεί Προξενείο της Ελλάδας στη Σερβία